ثبت نام در دوره های آموزشی

شرح خدمت

فرآیند انجام کار

شناسنامه  خدمت

فرم های مورد نیاز ارائه خدمت 

پیگیری خدمت

دسترسی به خدمت


رویه ارائه شکایت و پیگیری : مراجعه به کارشناس مرکز آموزشی فنی و حرفه ای شهرستان مربوطه

لطف نظر خود را وارد فرمایید :
تعداد بازدید : 301

Copyright is reserved for golestantvto.ir