صدور ابلاغ مربیگری و مدیریت آموزشگاههای آزاد فنی و حرف های

شرح خدمت

فرآیند انجام کار

شناسنامه خدمت

فرم ها و مدارک مورد نیاز

پیگیری خدمت

دسترسی به خدمت


رویه ارائه شکایت و پیگیری : مراجعه به کارشناس آموزشگاههای آزاد در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مربوطه و دریافت مشاوره و در صورت نیاز طرح در کمیته مشاوره و رسیدگی به شکایات آموزشگاههای آزاد مرکز

 لطف نظر خود را وارد فرمایید :
تعداد بازدید : 76

Copyright is reserved for golestantvto.ir