مشاوره آموزشی و هدایت شغلی

شرح خدمت

فرآیند انجام کار

شناسنامه خدمت

فرم ها و مدارک مورد نیاز

پیگیری خدمت

دسترسی به خدمت


رویه ارائه شکایت و پیگیری : مراجعه به کارشناس مشاوره و هدایت شغلی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مربوطه

 

 


تعداد بازدید : 38

Copyright is reserved for golestantvto.ir