مشاوره آموزشی و هدایت شغلی

شرح خدمت

فرآیند انجام کار

شناسنامه خدمت

فرم ها و مدارک مورد نیاز

پیگیری خدمت

دسترسی به خدمت


رویه ارائه شکایت و پیگیری : مراجعه به کارشناس مشاوره و هدایت شغلی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مربوطه

 

 لطف نظر خود را وارد فرمایید :
تعداد بازدید : 90

Copyright is reserved for golestantvto.ir