برگزاری آزمونهای مهارتی


رویه ارائه شکایت و پیگیری : مراجعه به واحد آزمون مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مربوطه

 لطف نظر خود را وارد فرمایید :
تعداد بازدید : 114

Copyright is reserved for golestantvto.ir