برگزاری آزمونهای مهارتی


رویه ارائه شکایت و پیگیری : مراجعه به واحد آزمون مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مربوطه

 


تعداد بازدید : 46

Copyright is reserved for golestantvto.ir